เลขทะเบียน

ทะเบียนสวย 2 หลัก

7กศ 10
กรุงเทพมหานคร
16
55,000 บาท
ขห 20
กรุงเทพมหานคร
9
89,000 บาท
กต 20
กรุงเทพมหานคร
6
89,000 บาท
กห 20
กรุงเทพมหานคร
8
85,000 บาท
ขล 21
กรุงเทพมหานคร
11
75,000 บาท
ขร 21
กรุงเทพมหานคร
9
85,000 บาท
งค 21
กรุงเทพมหานคร
9
79,000 บาท
งฉ 23
กรุงเทพมหานคร
12
95,000 บาท
7กฮ 24
กรุงเทพมหานคร
19
69,000 บาท
กฉ 25
กรุงเทพมหานคร
13
75,000 บาท
งล 25
กรุงเทพมหานคร
15
89,000 บาท
พห 26
กรุงเทพมหานคร
21
69,000 บาท
ขว 26
กรุงเทพมหานคร
16
69,000 บาท
ฎฉ 27
กรุงเทพมหานคร
19
119,000 บาท
ขง 27
กรุงเทพมหานคร
13
99,000 บาท
งธ 27
กรุงเทพมหานคร
15
119,000 บาท
ขร 29
กรุงเทพมหานคร
17
89,000 บาท
กล 29
กรุงเทพมหานคร
18
99,000 บาท
ขอ 29
กรุงเทพมหานคร
19
129,000 บาท
ธล 30
กรุงเทพมหานคร
13
69,000 บาท
ขษ 30
กรุงเทพมหานคร
9
85,000 บาท
จฉ 31
กรุงเทพมหานคร
16
59,000 บาท
พง 31
กรุงเทพมหานคร
14
89,000 บาท
งข 32
กรุงเทพมหานคร
9
79,000 บาท
งบ 32
กรุงเทพมหานคร
9
89,000 บาท
กฉ 32
กรุงเทพมหานคร
11
69,000 บาท
งล 34
กรุงเทพมหานคร
15
85,000 บาท
กร 34
กรุงเทพมหานคร
12
189,000 บาท
7กบ 35
กรุงเทพมหานคร
18
89,000 บาท
จอ 36
กรุงเทพมหานคร
21
109,000 บาท
ฐฉ 37
กรุงเทพมหานคร
24
49,000 บาท
ขล 38
กรุงเทพมหานคร
19
69,000 บาท
กร 38
กรุงเทพมหานคร
16
189,000 บาท
ขง 38
กรุงเทพมหานคร
15
69,000 บาท
ฉบ 38
กรุงเทพมหานคร
18
58,000 บาท
ขน 39
กรุงเทพมหานคร
19
69,000 บาท
กฉ 40
กรุงเทพมหานคร
10
59,000 บาท
งข 41
กรุงเทพมหานคร
9
89,000 บาท
กต 41
กรุงเทพมหานคร
9
79,000 บาท
งษ 42
กรุงเทพมหานคร
12
89,000 บาท
กว 42
กรุงเทพมหานคร
13
145,000 บาท
จก 43
กรุงเทพมหานคร
14
59,000 บาท
7กก 45
กรุงเทพมหานคร
18
159,000 บาท
วธ 46
กรุงเทพมหานคร
20
59,000 บาท
พล 48
กรุงเทพมหานคร
26
159,000 บาท
ธว 48
กรุงเทพมหานคร
22
55,000 บาท
ฉบ 48
กรุงเทพมหานคร
19
65,000 บาท
งพ 49
กรุงเทพมหานคร
23
65,000 บาท
กร 49
กรุงเทพมหานคร
18
159,000 บาท
กว 49
กรุงเทพมหานคร
20
55,000 บาท
งธ 49
กรุงเทพมหานคร
19
59,000 บาท
กล 50
กรุงเทพมหานคร
12
99,000 บาท
กน 50
กรุงเทพมหานคร
11
109,000 บาท
ขฉ 51
กรุงเทพมหานคร
13
59,000 บาท
งฉ 52
กรุงเทพมหานคร
14
55,000 บาท
ขข 52
กรุงเทพมหานคร
11
159,000 บาท
ขน 53
กรุงเทพมหานคร
15
59,000 บาท
6กบ 56
กรุงเทพมหานคร
20
149,000 บาท
จท 57
กรุงเทพมหานคร
19
59,000 บาท
ฉน 58
กรุงเทพมหานคร
23
69,000 บาท
งย 58
กรุงเทพมหานคร
23
69,000 บาท
กม 60
กรุงเทพมหานคร
12
59,000 บาท
พล 60
กรุงเทพมหานคร
20
159,000 บาท
งล 61
กรุงเทพมหานคร
15
49,000 บาท
ฐอ 62
กรุงเทพมหานคร
23
49,000 บาท
ฐษ 63
กรุงเทพมหานคร
22
119,000 บาท
ขล 63
กรุงเทพมหานคร
17
99,000 บาท
งว 63
กรุงเทพมหานคร
17
119,000 บาท
ษณ 64
กรุงเทพมหานคร
19
65,000 บาท
ฉธ 64
กรุงเทพมหานคร
19
55,000 บาท
กจ 65
กรุงเทพมหานคร
18
159,000 บาท
6กค 65
กรุงเทพมหานคร
22
75,000 บาท
ฐง 65
กรุงเทพมหานคร
22
165,000 บาท
ฐง 67
กรุงเทพมหานคร
24
59,000 บาท
ขข 67
กรุงเทพมหานคร
17
159,000 บาท
ฆม 67
กรุงเทพมหานคร
21
89,000 บาท
ขต 68
กรุงเทพมหานคร
19
109,000 บาท
กฉ 68
กรุงเทพมหานคร
20
99,000 บาท
จต 68
กรุงเทพมหานคร
23
119,000 บาท
1กค 69
กรุงเทพมหานคร
21
159,000 บาท
6กx 69
กรุงเทพมหานคร
0
119,000 บาท
4กก 69
กรุงเทพมหานคร
21
199,000 บาท
ขล 70
กรุงเทพมหานคร
15
79,000 บาท
พร 70
กรุงเทพมหานคร
19
299,000 บาท
ธย 70
กรุงเทพมหานคร
19
69,000 บาท
ษษ 70
กรุงเทพมหานคร
15
235,000 บาท
ขน 70
กรุงเทพมหานคร
14
89,000 บาท
ธต 71
กรุงเทพมหานคร
15
49,500 บาท
กท 71
กรุงเทพมหานคร
10
115,000 บาท
ขข 71
กรุงเทพมหานคร
12
150,000 บาท
กจ 72
กรุงเทพมหานคร
16
79,000 บาท
กบ 72
กรุงเทพมหานคร
12
199,000 บาท
ขร 72
กรุงเทพมหานคร
15
89,000 บาท
กต 73
กรุงเทพมหานคร
13
45,000 บาท
ภท 75
กรุงเทพมหานคร
14
49,000 บาท
จจ 76
กรุงเทพมหานคร
25
119,000 บาท
ฉต 78
กรุงเทพมหานคร
23
99,000 บาท
จข 78
กรุงเทพมหานคร
23
125,000 บาท
กจ 78
กรุงเทพมหานคร
22
89,000 บาท
กร 79
กรุงเทพมหานคร
21
159,000 บาท
ขท 79
กรุงเทพมหานคร
19
79,000 บาท
งน 79
กรุงเทพมหานคร
23
69,000 บาท
จธ 80
กรุงเทพมหานคร
18
79,000 บาท
ขร 80
กรุงเทพมหานคร
14
89,000 บาท
งพ 81
กรุงเทพมหานคร
19
119,000 บาท
กน 81
กรุงเทพมหานคร
15
115,000 บาท
ฉน 81
กรุงเทพมหานคร
19
119,000 บาท
กล 81
กรุงเทพมหานคร
16
95,000 บาท
ฉร 82
กรุงเทพมหานคร
19
59,000 บาท
ขายแล้ว
งข 83
กรุงเทพมหานคร
15
65,000 บาท
ขายแล้ว
งท 84
กรุงเทพมหานคร
15
59,000 บาท
งย 85
กรุงเทพมหานคร
23
65,000 บาท
ขธ 85
กรุงเทพมหานคร
19
65,000 บาท
ภข 86
กรุงเทพมหานคร
17
79,000 บาท
กฉ 86
กรุงเทพมหานคร
20
99,000 บาท
ขธ 86
กรุงเทพมหานคร
20
99,000 บาท
ขว 87
กรุงเทพมหานคร
22
65,000 บาท
7กฉ 89
กรุงเทพมหานคร
30
189,000 บาท
2กก 89
กรุงเทพมหานคร
21
259,000 บาท
ขายแล้ว
ขษ 90
กรุงเทพมหานคร
15
125,000 บาท
ขฉ 90
กรุงเทพมหานคร
16
89,000 บาท
ขพ 91
กรุงเทพมหานคร
20
99,000 บาท
กม 91
กรุงเทพมหานคร
16
99,000 บาท
กพ 92
กรุงเทพมหานคร
20
65,000 บาท
ขล 92
กรุงเทพมหานคร
19
69,000 บาท
วน 93
กรุงเทพมหานคร
23
59,000 บาท
กว 93
กรุงเทพมหานคร
19
65,000 บาท
กบ 94
กรุงเทพมหานคร
16
199,000 บาท
ขายแล้ว
วห 94
กรุงเทพมหานคร
0
55,000 บาท
ขษ 94
กรุงเทพมหานคร
19
55,000 บาท
4กก 95
กรุงเทพมหานคร
20
190,000 บาท
ขต 96
กรุงเทพมหานคร
20
95,000 บาท
ขว 96
กรุงเทพมหานคร
23
119,000 บาท
กร 96
กรุงเทพมหานคร
20
259,000 บาท
งท 97
กรุงเทพมหานคร
19
65,000 บาท
ขายแล้ว
งบ 97
กรุงเทพมหานคร
0
59,000 บาท
งข 97
กรุงเทพมหานคร
20
58,000 บาท